Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Základní ustanovení

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje tím, že byl s nimi seznámen.

REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

- Reklamace musí být vždy uplatněna v reklamačním oddělení prodávajícího, pokud není níže uvedeno jinak.

- Na všechny produkty zakoupené na www.acergold.cz se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. V případě uvedení delší záruční doby než 24 měsíců na záručním listu garantuje dodavatel pouze 24 měsíců a pozdější reklamace řeší odběratel přímo s výrobcem daného produktu. Kontakt na výrobce dodá na požádání naše reklamační oddělení.

- Délka záruky na zboží zakoupené u prodávajícího pro podnikatelské subjekty je v okamžiku realizace nákupu vždy zveřejněna v platném ceníku, na internetovém e-shopu a zejména pak na dodacím a záručním listu, případně samostatně na záručním listu.

- Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) začíná běžet nová záruční lhůta. Kupující obdrží reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

- Prodávající vyřizuje standardní reklamace do 30-ti kalendářních dnů – platí pouze pro koncové zákazníky dle občanského zákoníku § 19 odst. 3.

- Náklady spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky. Jedná se zejména o přepravní náklady směrem od kupujícího. Přepravní náklady směrem zpět ke kupujícímu hradí prodávající, avšak pouze v případě oprávněné reklamace.

- V případě, že závada se neprojevila nebo byla způsobená nevhodnou manipulací ‑ používáním výrobku nebo neodborným zásahem uživatele může prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené se servisem a testováním zboží. Zboží je kupujícímu zasláno zpět buď na dobírku, nebo po uhrazení faktury. Stejně tak osobní odběr zboží, které bylo reklamováno neuznané, je podmíněn zaplacením nákladů spojených se servisem a testováním.

- Cena za práci v případě, že závada se neprojevila nebo byla způsobená nevhodnou manipulací - používáním výrobku je 750,- Kč bez DPH za každou započatou 1 hodinu práce technika.

- Informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů prodávajícím se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

- V případě prodejce výpočetní techniky si prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

- Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.

- Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).

- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen výrobcem.

- Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

- Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a použitím neoriginálního spotřebního materiálu.

- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

- Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

- Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

- Zboží bylo poškozeno živly.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO

- Práva kupujícího se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.

- Práva kupujícího se řídí v případě podnikatelských subjektů Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

- Kupující má povinnost zboží dodané prodávajícím prohlédnout bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn. po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

- Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

- Kupující má povinnost uplatnit reklamaci u zboží, jemuž je na území České republiky zajišťován autorizovaný servis přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích, pokud jsou v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (podnikatelský subjekt má tuto povinnost vždy, bez ohledu na lokaci servisního střediska). V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí kupujícímu, že vada je neodstranitelná, je kupující povinen reklamovat vadu u prodávajícího, a to do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku. Nebude-li tato lhůta dodržena, reklamace bude jako opožděná odmítnuta.

- V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu nelze zboží v záruční době reklamovat.

- V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti prodávajícímu zprávu o tomto rozdílu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

- Při převzetí zboží a jeho prohlídce je kupující povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě, a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude uznána jeho případná pozdější reklamace za oprávněnou.

POSTUP REKLAMACE

- Kupující doručí zboží prostřednictvím např. spediční firmy nebo České pošty na adresu reklamačního oddělení prodávajícího. Ke zboží je povinen přiložit kopii Dodacího - záručního listu nebo faktury, podrobný popis závady a kontaktní údaje.

- Zásilku je kupující povinen na přepravním obalu výrazně označit nápisem "RMA" v samostatném poli o velikosti minimálně A5.

- Pokud bude v jedné zásilce více reklamovaného zboží, je kupující povinen vložit seznam zboží v balíku.

- Zboží, které zašle kupující prodávajícímu a nebude obsahovat kopii dodacího ‑ záručního listu nebo faktury je prodávající oprávněn zaslat zpět kupujícímu na jeho náklady.

- Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady.

- O stavu reklamace se můžete informovat buď telefonicky nebo e-mailem.

- Prodávající je oprávněn přijmout na reklamační řízení pouze kompletní zboží. Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL, GLS popř. Profi balíkem České pošty.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 1.4.2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.

Pro “koncové zákazníky“ specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jež bylo kupujícím zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.

Pro podnikatelské subjekty specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jež bylo kupujícím zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.

Kupující svou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.